Al_mente

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa takejto osoby ako účastníka cestnej premávky.

 

 

     V prípade, že je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“).

      Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 91 ods. 2. Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí, že je zdravotne spôsobilý viesť vozidlo, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho dopravného psychológa.

 

 

Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky posudzujúcim psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti posudzujúceho psychológa, pozastavenia alebo ukončenia odbornej praxe posudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa.

 

     Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas odborného poradenstva.

     Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej tri osoby a najviac desať osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.

     Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

     Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, nebude povolená účasť na skupinovom stretnutí alebo individuálnom výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ jej nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

 

Cieľom odborného poradenstva je:

- Predchádzať ďalším priestupkom v doprave pod vplyvom alkoholu

- Rozoznať, analyzovať príčiny deliktu a zmeniť problematické návyky súvisiace s alkoholom

- Prehodnotiť vzťah k osobným postojom ako účastníka cestnej premávky a nájsť cielenú stratégiu, aby došlo k žiadaným zmenám v správaní vodiča

- Pitie alkoholu a šoférovanie v budúcnosti spoľahlivo oddeľovať (uvedomiť si riziká neželaného správania, rozvoj sebakontroly, disciplíny a zodpovednosti vodiča nie len za vlastnú bezpečnosť, ale aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky)

- Všeobecná eliminácia požívania alkoholických nápojov

 

Priebeh sedení na Odbornom poradenstve pre vodičov

 

     Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi okrem identifikačných dokladov aj rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.

     Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia.

 

Podmienkou pre vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru.

 

Obsah odborného poradenstva

1.stretnutie

 

     Vodič je informovaný o zákonnej úprave odborného poradenstva, o pravidlách odborného poradenstva. Je daný priestor na   zoznámenie sa v rámci skupiny, vyslovenie očakávaní a obáv účastníkov skupiny, popis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.

 

2.stretnutie

     Analyzujú sa okolnosti porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia. Analyzujú sa motívy porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva. Preberajú sa somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu vyplývajúce konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.

 

3.stretnutie

 

     Je venované pôsobeniu alkoholu na úrovni fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej, analýze motívov pitia jednotlivých účastníkov a  role alkoholu v spoločnosti.  Účastníci sa zoznámia s  problematikou zvyškového alkoholu, odhadovou výpočtovou formulkou podľa Widmarka. Analyzuje sa narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

 

4.stretnutie

 

     Preberajú sa techniky odmietnutia alkoholu. Účastník sa učí spoznávať sebaobraz a ako ho vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii. Rozoberajú sa  individuálne zvyklosti pri pití alkoholu a situácie s vysokým rizikom recidívy. Účastníkom je daný aj priestor pre doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne, vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.

 

Individuálny pohovor- záverečná reflexia a zhrnutie nadobudnutých vedomostí a zručností, odovzdanie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.