Al_mente

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

O nás

Al Mente s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Hlavná 27/A, Trnava

Mgr. Monika Šišková, klinický psychológ, psychoterapeut, dopravný psychológ

VZDELANIE
2003 Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Psychológia
2007 Absolventka 1. modulu psychodynamického psychoterapeutického výcviku SUR v Prahe
2012 Atestácia v odbore Klinická psychológia na Ústave psychológie, LF SZU Bratislava
2015 Licencia odborného garanta pre spoločnosť Al Mente v odbore klinická psychológia
od 2016 Supervízia v Intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii (doc. Juráš, Pezinok)
2016 Certifikát v psychodynamickej psychoterapii SIVP Bratislava
2018 1,5ročný kurz v Psychoterapii zameranej na telo a Biodynamickej psychológii, APZT Bratislava (Eli Weidenfeld)
2021 Certifikát v CPČ Dopravná psychológia, LF SZU Bratislava
2022 Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry (EFT-C, Dr. Serine Warwar)
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2004 - 2008 Školský psychológ na ZŠ Spartakovská a ZŠ A. Kubinu v Trnave
2007 - 2015 Úväzok  v psychologickej ambulancii NZZ A-Molet, klinický psychológ
2008 - súčasnosť Úväzok na Psychiatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trnave, klinický psychológ, psychoterapeut
2016 - súčasnosť Zriadenie vlastnej klinicko-psychologickej ambulancie zaradenej do siete zdravotníckych zariadení Trnavského samosprávneho kraja

Mgr. Bc. Andrea Dzandzava, psychológ

VZDELANIE
2000 - 2005

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta - Jednoodborové magisterské štúdium psychológie

2004 - 2005 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta - Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetu psychológia
2005 - 2008 Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta - Bakalárske štúdium sociálna práca a katolícka teológia
DOPLNKOVÉ VZDELANIE
2008 - 2009

Zvyšovanie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

2009 - 2013 Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, Dialóg-inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii 
2010, 2011 Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
2010 Psychoterapeutická prax, Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie
2011, 2012, 2014, 2016, 2018 Supervízne workshopy - pod vedením amerického geštalt psychoterapeuta Jaya Lewina 
2018 Familienbrett - Rodinná doska
2018 Panické ataky z pohľadu gestalt terapie
2019 12 krokov Anonymných alkoholikov
2019 Múdrosť 12 krokov AA v Terapii Traumy
2019 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2005 - 2006

ZŠ Leopoldov, ZŠ Hlohovec

2006 - 2007 Migračný úrad MVSR, Bratislava 
2007 - 2010 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Sereď 
2010 - 2011 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Trnava
2011 Detský domov Compass, Hlohovec 
2012 - 2016 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Sereď
2018 ÚPSVaR, Referát poradensko-psychologických služieb, Trnava 
2018 - súčasnosť Centrum pre deti a rodinu, Sereď 

PhDr. Lucia Blažková, psychológ

VZDELANIE
2004 - 2009 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, filozofická fakulta, odbor psychológia Mgr.
2019 - súčasnosť Rigorózne konanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
DOPLNKOVÉ VZDELANIE
2014 - 2015 Modul 1-5 – Certifikovaný terapeut v metóde na zachytenie a terapiu deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Brigitte Sindelar
2016 - 2017 Certifikované vzdelávanie v terapii hrou
2017 - 2018 Certifikované nadstavbové vzdelávanie vo filiálnej terapii
2021 Príprava na výkon práce v zdravotníctve (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
Kurzy a školenia

Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti
Úvod do koučingu
Kupoz – program na rozvoj pozornosti
Kuprev –preventívny program pre deti
Práca s detskou kresbou – Z.Altman
Vzťahová väzba - Z.Zimová
Hĺbkový profil – Farby života
Praktické používanie diagnostického nástroja SON-R 2,5 - 7r.
Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP
Inovačné formy práce s nadanými deťmi – Jolana Laznibatová
Terapia hrou a trauma - Dr.Sue Bratton
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – Mária Anyalaiová
Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania – Nora Gavendová
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov – Mária Anyalaiová
Theraplay – E. Munns
Účinná intervencia u detí a žiakov nie len s poruchami správania – N.Gavendová
Poruchy autistického spektra - úvod
Asistovaný kontakt krok po kroku
Práca s párom a rodinou
Diagnostický kurz ADOS-2 (Diagnostika autistického spektra)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2013 - súčasnosť

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec