Al_mente

Vážení klienti,
z dôvodu aktuálneho výskytu nákazy Koronavírusom je potrebné pred vyšetrením u nás podpísať čestné prehlásenie pacienta o tom že nezatajil žiadne podstatné informácie o svojom zdravotnom stave predovšetkým možný kontakt s infekciou koronavírusom.

Váš tím AlMente.

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

O nás

Al Mente s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Hlavná 27/A, Trnava

Mgr. Monika Šišková, klinický psychológ, psychoterapeut

VZDELANIE
2003 Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Psychológia
2007 Absolventka 1. modulu psychodynamického psychoterapeutického výcviku SUR v Prahe
2012 Atestácia v odbore Klinická psychológia na Ústave psychológie, LF SZU Bratislava
2015 Licencia odborného garanta pre spoločnosť Al Mente v odbore klinická psychológia
od 2016 Výcvik v Intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii (doc. Juráš, Pezinok)
2016 Certifikát v psychodynamickej psychoterapii SIVP Bratislava
2018 1,5ročný kurz v Psychoterapii zameranej na telo a Biodynamickej psychológii, APZT Bratislava (Eli Weidenfeld)
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2004 - 2008 Školský psychológ na ZŠ Spartakovská a ZŠ A. Kubinu v Trnave
2007 - 2015 Úväzok  v psychologickej ambulancii NZZ A-Molet, klinický psychológ
2008 - súčasnosť Úväzok na Psychiatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trnave, klinický psychológ, psychoterapeut
2016 - súčasnosť Zriadenie vlastnej klinicko-psychologickej ambulancie zaradenej do siete zdravotníckych zariadení Trnavského samosprávneho kraja

Mgr. Bc. Andrea Dzandzava, psychológ

VZDELANIE
2000 - 2005

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta - Jednoodborové magisterské štúdium psychológie

2004 - 2005 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta - Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetu psychológia
2005 - 2008 Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta - Bakalárske štúdium sociálna práca a katolícka teológia
DOPLNKOVÉ VZDELANIE
2008 - 2009

Zvyšovanie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

2009 - 2013 Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, Dialóg-inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii 
2010, 2011 Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
2010 Psychoterapeutická prax, Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie
2011, 2012, 2014, 2016, 2018 Supervízne workshopy - pod vedením amerického geštalt psychoterapeuta Jaya Lewina 
2018 Familienbrett - Rodinná doska
2018 Panické ataky z pohľadu gestalt terapie
2019 12 krokov Anonymných alkoholikov
2019 Múdrosť 12 krokov AA v Terapii Traumy
2019 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2005 - 2006

ZŠ Leopoldov, ZŠ Hlohovec

2006 - 2007 Migračný úrad MVSR, Bratislava 
2007 - 2010 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Sereď 
2010 - 2011 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Trnava
2011 Detský domov Compass, Hlohovec 
2012 - 2016 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Sereď
2018 ÚPSVaR, Referát poradensko-psychologických služieb, Trnava 
2018 - súčasnosť Centrum pre deti a rodinu, Sereď 

Mgr. Lucia Gabošová, psychológ

VZDELANIE
2006 - 2011 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta - jednoodborová psychológia
DOPLNKOVÉ VZDELANIE
2015

Príprava na výkon práce v zdravotníctve (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

2018 Kurz autogénneho tréningu a hypnózy
2017 - 2018 Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR v Exnerovom kompreh. systéme
2017 - 2018 Výcvik v biofeedbacku a EEG neurofeedbacku ako terapeutickej metóde
2014 - 2018 Psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii,
Certifikovaná pracovná činnosť - PSYCHOTERAPIA
2017 - súčasnosť Špecializačné štúdium v odbore KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2011

FOKUS PRAHA o.s., Denní sanatorium Břevnov - psychológ

2012 Psychosociálne centrum s. r. o., Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie – Biofeedback centrum - psychológ
2012 - 2016 Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Lipany - psychológ
2016 - súčasnosť Psychosociálne centrum s. r. o., Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie – Biofeedback centrum - psychológ

Mgr. Peter Hubinák, psychológ

VZDELANIE
2011 - 2016 FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, jednoodborová psychológia
2018 SZU Bratislava, ŠŠ Klinická psychológia
2018 Certifikovaný psychoterapeutický výcvik KIP /psychoterapie pod superviziou/
DOPLNKOVÉ VZDELANIE
 

Poradenstvo v kontexte  učenia C. Rogersa, Inštitút psychoterapeutických štúdií

  Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami IOR
  Kurz MMPI 2
  Kurz MMPI 2
  Kurz Test kresby stromu
  Kroměřížský kurz hypnózy I
  ROR
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2017 - 2018

Stredná odborná škola technická Piešťany, školský psychológ

2018 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, psychológ
2018 Ambulancia klinickej psychológie Blumentál s.r.o.

Mgr. Lucia Kuruczová, psychológ

VZDELANIE
1998 - 2003 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, psychológia
  Brněnský institut psychoterapie, Česká republika - Výcvik v psychodynamickej individuálnej psychoterapii dospelých
  Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava - Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2003 - 2004

Základná škola, Hlohovec - Školský psychológ

2003 - 2005 Pedagogicko-psychologická poradňa/Centrum výchovnej a protidrogovej
prevencie, Hlohovec - Psychológ
2006 - 2007 Saint-Gobain Advanced Ceramics ČR, Turnov, ČR - Externý poradca
2005 - 2008 Saint-Gobain Sekurit ČR, Hořovice, ČR - Psychológ
2008 - 2011 Psychosomatická klinika, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok - Psychológ
2011 Klinika popáleninovej medicíny, Nemocnica Královské Vinohrady Praha, ČR - Psychológ
2012 Väznica Plzeň, Väzenská služba ČR - Psychológ
2012 - 2014 Psychologická ambulancia, Poliklinika Medicentrum Beroun, ČR - Psychológ
2014 - 2018 Fakultná nemocnica Trnava, odd. neurológie a onkológie - Psychológ

Petra Gondzurová, psychológ

VZDELANIE
2002 - 2007 Univerzita Komenského v Bratislave, Socialna a pracovná psychológia
2008 Hogan Assessments (HPI, HDS, MVPI) Certified Consultant
2013 - 2017 Experienciálny výcvik v psychodynamickej psychoterapii
2018 Tréning koučovacích zručností
2017 - súčasnosť Supervízia a teória v individuálnej hlbinnej psychoterapii
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2007 - 2014

ADDA Consultants, Rozvoj a výber zamestnancov

2014 - súčasnosť LEAF nezisková organizácia, Talent Identification Area Leader