Al_mente

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

Služby

PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPELÝCH

      Psychologické vyšetrenie obsahuje úvodné psychodiagnostické interview pre zozbieranie potrebných anamnestických údajov, a následne absolvovanie vyšetrenia prostredníctvom testov.
     Vyšetrujeme podľa potreby globálne intelektové schopnosti, pamäťové funkcie, pozornosť, osobnosť. Komplexné psychologické vyšetrenie trvá približne dve hodiny.

Poskytujeme:
–    vyšetrenia pre lekárske účely
–    vyšetrenia pre účely Sociálnej poisťovne- pri posudzovaní invalidného dôchodku
–    vyšetrenia pre účely pracovnej spôsobilosti, pre potreby zamestnávateľa


PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ

     Psychologické vyšetrenie i detí si vyžaduje špecifický prístup, pre ktorý je najdôležitejšie vytvorenie pokojnej, bezpečnej atmosféry a  pracovného spojenectva s dieťaťom. Preto potrebujeme aspoň dve stretnutia, počas ktorých vieme spoľahlivejšie vyhodnotiť výsledky vyšetrenia. Testové metodiky máme pre deti od 5 rokov.

Vyšetrujeme:
–    štruktúru intelektových schopností u detí z vývinového hľadiska
–    identifikujeme podozrenia pre vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)
–    školskú zrelosť
–    proforientáciu pri voľbe povolania
–    ťažkosti so šikanou v kolektíve

Pre rodičov detí mladších ako 5 rokov ponúkame:
Psychologické poradenstvo:
•    v oblasti špecifík vývinu v predškolskom veku dieťaťa, znalosti o vývinových úlohách v jednotlivých fázach od narodenia po zaradenie do kolektívu
•    Edukácia v oblasti vzťahovej väzby a emočného vývinu dieťaťa
•    Podpora rozvoja psychomotoriky u dieťaťa
•    Vývojové hodnotenie dieťaťa, poradenská interakcia s ďalšími odborníkmi (logopédia, neurológia)
•    Individuálne poradenstvo podľa potrieb klienta, bazálna psychoterapia
Konzultačná činnosť - najmä v oblasti vhodných výchovných štýlov, zvládania výchovy v rozvodovej situácii rodičov

PSYCHOTERAPIA

       Psychoterapia je liečebná metóda, ktorá používa širokú paletu odborne overených techník, počínajúc vytvorením bezpečného priestoru, až po analýzu vzorcov správania a konfrontáciu s vlastným nevedomím. Naše vedomé myslenie je len špičkou ľadovca, pod ktorou sa skrýva mnoho potlačených túžob a snov. Je na nás aby sme dokázali vytvoriť tak dôveryhodný terapeutický vzťah, ktorý nám dovolí odkryť obrany, ktorými sa musíme chrániť. Psychoterapia umožňuje uvoľniť veľké množstvo psychickej energie, čím sa rozšíri vedomie klienta, uvoľnia sa negatívne symptómy (depresia, úzkosť, psychosomatické ťažkosti) a zlepší sa kvalita života klienta (jeho profesionálny i citový rozmer). Poskytujeme individuálnu, párovú, manželskú a rodinnú psychoterapiu.
     Pred začiatkom psychoterapie je dôležité upozorniť na slobodnú voľbu klienta alebo pacienta, pretože tzv. odoslaného (dotlačeného) klienta je ťažko liečiť psychologickými prostriedkami. Je vhodné telefonicky si overiť, aké základné očakávanie máte.
     V našom zariadení pracujeme podľa princípov psychodynamickej psychoterapie. Psychoterapia začína úvodným interview, ktoré nám pomôže identifikovať okruh tém, ktoré sú kľúčové pre vaše ťažkosti.  Snažíme sa stanoviť si krátkodobé i dlhodobé ciele, a podľa toho vypracovať dohodu o spolupráci. Rámec spolupráce si spoločne ohraničíme ako v témach tak i v čase, a určíme frekvenciu stretnutí. Pri ťažších poruchách psychiky je vhodnejšie začínať dvomi stretnutiami v týždni, podľa potreby viac. Neskôr je vhodné stretnutie raz za týždeň, za dva. Pri ukončovaní psychoterapie sa postupne predlžuje doba medzi stretnutiami. Krátkodobá psychodynamická psychoterapia zvykne mať rozsah do 25 sedení. Dlhodobá podľa potreby i niekoľko rokov.
     Psychoterapia sleduje vaše potreby, nie potreby iných, blízkych, či nadriadených. Pomôže vám  zvládať vlastné neistoty, uvoľňovať napätie a úzkosť, zvýšiť vašu sebaúctu, prehĺbiť citovú i sexuálnu intimitu a  v konečnom dôsledku  umožní slobodnejšie sa realizovať.

ONLINE SLUŽBY

Ponúkame psychoterapiu prostredníctvom Skype služby podľa cenníka ambulancie.