Al_mente

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

Vyšetrenie držiteľov zbrane

Od 1.8 2011 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/ 2011Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

Podľa tejto vyhlášky sa každý držiteľ strelnej zbrane bude musieť aspoň raz za život podrobiť vyšetreniu u klinického psychológa. Periodické psychotesty každých desať rokov čakajú na tých, ktorí majú právo nosiť zbraň – športoví strelci, pracovníci SBS či príslušníci policajného zboru.

Klinický psychológ bude posudzovať psychickú spôsobilosť, to znamená posúdenie intelektových, výkonových a osobnostných predpokladov pre držanie a nosenie strelnej zbrane. Vyhláška presne definuje kontraindikácie psychickej spôsobilosti a ak sa niektoré z nich pri vyšetrení zistia, psychológ nemôže vydať posudok osvedčujúci psychickú spôsobilosť žiadateľovi alebo držiteľovi strelnej zbrane.

Kontraindikácie psychickej spôsobilosti:

•   Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.

•   Paranoidná, schizoidná, dissociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti.

•   Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.

•   Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.

•   Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.

•   Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.

•   Analfabetizmus.

•   Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).

•   Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.

•   Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.

•   Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.

•   Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.

•   Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).

•   Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.

•   Zvýraznené pocity insuficiencie.

•   Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.

•   Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.

•   Všeobecné tendencie rizikového správania.